محاسبه اقساط


قیمت نقدی به تومان : لطفا مبلغ نقدی را به (انگلیسی) وارد نماییدمبلغ لطفا مبلغ نقدی را به (انگلیسی) وارد نماییدمبلغ باید بیشتر از 300.000 تومان باشدتعداد ارقام وارد شده صحیح نمی باشد
پیش پرداخت : رقم صحیح نمی باشد.
تعداد اقساط : انتخاب کنبد: برای خرید اقساطی 12 ماهه با دسته چک

یک چهارم مبلغ کل بعنوان پیش پرداخت الباقی در 3 فقره چک که سررسید اولین چک 75 روز و مابقی چهار ماهه می باشد: برای خرید اقساطی 24 ماهه با دسته چک

یک چهارم مبلغ کل بعنوان پیش پرداخت الباقی در 6 فقره چک که سررسید اولین چک 75 روز و مابقی چهار ماهه می باشد